تامین ژئوتکستایل شبکه آب پروژه ۷۰۰ هکتاری تعاونی کرند گلستان

به کارفرمایی جهادکشاورزی استان گلستان

با بازرسی فنی شرکت مهندسی واپایش فرایند آدنا

مجری طرح شرکت ارگانو (اجرا تامین ژئوممبران آثارفیل اسپانیا)

افتتاح پروژه کرند با حضور مسئولین گنبد

 

دسته‌ها: پروژه‌های ژئوتکستایل